INFORMACIONI SISTEM SAVEZA PRONALAZAČA BEOGRADA

    Urađen je izveštaj o izvršenju ovog projektnog zadatka, sa sledećim zaključcima:

Urađena je u celosti I faza (prva godina) Integralnog informacionog projekata pronalazača po planu i programu koji su kroz projekat definisani u sklopu odobrenih finansijskih sredstava.
Polazeći od činjenice da su delokrug rada Saveza i ukupno delovanje kroz realizaciju mnogih aktivnosti mnogо veći i kompleksniji jasno je da je ostvaren početni korak u ukupnom razrešenju ove vrlo obimne materije. Očekuje se da se projektovani zadaci nastave u cilju sve obuhvatnijeg rada na celovitom integralnom informacionom sistemu Saveza.
Realizacijom ovog projekta Savez pronalazača se uključio u savremene tokove informisanja i korišćenjem novih tehnologija komunikacije stvorili su se početni uslovi za brže i efikasnije delovanje u rešavanju mnogih zadataka i aktivnosti Saveza.
Na ovaj način su u značajnoj meri zadovoljeni i mnogi korisnici kao što su Skupština grada Beograda, Privredna komora Beograda, Ministarstvo za nauku tehologiju i razvoj Srbije, samostalni pronalači i, kolektivni članovi, mnogi preduzetnici i preduzeća korisnici usluga Saveza i realizatori patentnih rešenja, Vojska Jugoslavije, Savezni zavod za intelektualnu svojinu, i dr.
Otvaranjem domena na Internetu i Web-sajta i rešavanjem informacionog toka u Savezu omogućena je šira komunikacija sa korisnicima i saradnicima u zemlji i svetu.
Realizacijom ovog Projekta stvoreni su početni uslovi za prezentaciju značajnih pronalazaka i njihovu realizaciju u proizvodnji posebno malih i srednjih preduzeća i čime pospešuje veće zapošljavanje.
Realizacijom ovog projekta stvoreni su uslovi za neposredan kontakt sa pronalačima u zemlji i inostranstvu koji učestvuju na izložbi «Pronalazaštvo Beograd 2002.» i drugim pronalazačkim manifestacijama.
Polazeći od projektovanih perfomansi sistema integralnog informacionog sistema, jasno je, da ovaj sistem treba razvijati kroz duži vremenski period i preporučuje se nastavak rada na projektu i u narednom periodu, realizacijom planiranih zadataka i proširujući odnosne zadatke u skladu sa novim saznanjima i tokovima savremene komunikacije kako u relizaciji organizacione strukture Saveza tako i razvojem novog hardvera i softvera, primene gotovih paketa i programa i dr.
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza