ČETRDESET ŠEST GODINA SAVEZA PRONALAZAČA BEOGRAD

    Napustili smo XX vek, vek tehnoloških inovacija a zakoračili u novi uz očekivanje novih vrhunskih dostignuća u nauci posebno u razvoju tehnologija. Predhodnih četrdeset šest godina rada Saveza pronalazača Beograda je pokazao da su generacije pronalazača, novatora, istraživača i naučnika nastavile tradiciju svojih slavnih predhodnika i ostavile vredne i visoko vrednovane rezultate rada za buduće generacije.

    Daleke, 1956. godine u Beogradu je formiran aktiv pronalazača koji je sledeće godine prerastao u Udruženje pronalazača a kasnije u Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograd. Savez pronalazača Beograda je u sklopu Saveza pronalazača Jugoslavije, i Srbije delovao na jedinstvenom strateškom opredeljenju formiranja aktiva pronalazač a i organizacija koje su afirmisali stvaralaštvo i sa tim razvijali kreativne snage u masovni inovacijski pokret. Teško je u kratkim crtama napraviti retrospektivu ukupnih rezultata, ipak neophodno je istaći samo neke i to:

    - Stvorena je jedna koherentna organizacija sa velikim brojem pronalazača koji svojim delovanjem svakodnevno razvijaju i obogaćuju ovu, za sve, izuzetno značajnu organizaciju. Stvorena je jasna struktura organizacije prepoznatljiva po svom delovanju i aktivnom radu na programskim zadacima.
    - Za uzvrat rad kreativnih ljudi u preduzećima stvorio je ogromne razvojne potencijale i stvorena su materijalna dobra od izuzetnog značaja za ovu zemlju i ovaj narod. Deo tih rezultata je afirmisan na izložbama pronalazača koje je organizovao ovaj Savez. Poznato je da je do sada održano dvadesetjedna izložba u kontiuitetu, a od 2000.godine i zvanično sa međunarodnim učešćem na kojima je izlagalo preko 3.500 učesnika sa preko 3.000 eksponata, a Izložba je prerasla u tradicionalnu, poznatu ne samo u ovom gradu nego i šire u republici, državi i van naše zemlje.
    - Zahvaljujući afirmaciji pronalazača i pronalazaka na ovoj Izložbi mnogi autori su izlagali na drugim izložbama u zemlji svetski priznatim i poznatim izložbama u inostranstvu gde su osvajali mnoga priznanja čineći time afirmaciju svog rada, rada svojih saradnika, svog preduzeća kao i afirmaciju svoje zemlje. Sve ovo ne bi bilo moguće realizovati bez uključenja velikog broja kolektiva, Instituta i fakulteta u rad Saveza. Nemerljiv je doprinos, takođe, Skupštine grada Beograda, PK Beograda, Ministarstava za Nauku i mnogih drugih organizacija i ustanova
    - U okviru Saveza su stvorene institucije pomoći pronalazačima i preduzećima u zaštiti svojih autorskih prava. U proteklom periodu obrađivano je preko 600 patentnih prijava od kojih je 150 dobilo patentno rešenje.
    - Značajan segment delovanja u okviru Saveza je obrada patentnih rešnja u cilju plasmana istih na tržište.Pripremani su projekti koji su preko nadležnih organa i organizacija odnosno institucija promovisani i plasirani za finasiranje i realizaciju u proizvodnji. Stvorena je baza podataka i pronalazaka obrađenih za potencijalne korisnike koji mogu da se informišu i u zavisnosti od obostranog interesa uključe u realizaciju istih. Poznat je veći broj preduzetnika koji su razvili firme na osnovama svojih inovacija i pronalazaka. Veći broj pronalazača je izvršilo promocije svojih proizvoda u organizaciji Saveza i PK Beograda u PK i kod korisnika.
    - Ne mali značaj je postignut u edukaciji članstva u vezi ukupne problematike inventivnog rada i njegove zaštite.Posebno se ističu brojna predavanja i neposredni saveti kao i rad na zakonodavnoj problematici.
Naslovna
Napred

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza