Naslovna
PROGRAM RADA SAVEZA PRONALAZAČA - BEOGRAD

 IZVEŠTAJ O RADU SAVEZA PRONALAZAČA - BEOGRAD (Februar 2001 god. - Januar 2002 god.)
 ORGANIZACIONO - KADROVSKA PITANJA
 PROGRAM PLANA RADA ZA 2002. GODINU
 FINANSISKI BILANS ZA 2002. GODINU
 REKAPITULACIJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA ZA 2001. GODINU


IZVEŠTAJ O RADU SAVEZA PRONALAZAČA - BEOGRAD
Februar 2001.- Januar 2002.


    Savez pronalazača Beograda je svoje ciljeve i zadatke bazirao na Statutu, četvorogodišnjem Programu rada 2001.-2005. i Planu rada za 2001. godinu. Svoje programske ciljeve je ostvarivao u okolnostima sveobuhvatnih društvenih promena kod nas i u zavisnosti od materijalnih sredstava kojima je Savez raspolagao u 2001.godini. U skladu sa Planom rada za 2001. godinu i potreba pronalazača za animiranje i afirmisanje njihovih ideja i rešenja za realizaciju, rad Saveza odnosno, Predsedništva, se odvijao kroz sledeće oblike.

    I  Stvaranje baze omasovljenjem organizacije većim brojem članova, pojedinačnim i kolektivnim učlanjenjm u Savez pronalazača Beograda. U 2001. godini je učlanjen jedan broj pronalazača – pojedinaca sa uplaćenom simboličnom godišnjom članarinom. Zbog poznatog opšteg, nepovoljnog materijalnog stanja u privredi i društvu, zastao je postupak učlanjenja putem kolektivnog članstva sa Savezom, sklapanjem Sporazuma – Ugovora o Kolektivnom članstvu u 2001. godini.

    II ZAŠTITA PRONALASKA PATENTOM – Konsultacije – stručna pomoć pronalazačima u vezi sa postupkom podnošenja prijave PRONALASKA za zaštitu PATENTOM i pouke za realizaciju i plasman tog pronalaska, obavljane su redovno, svake srede od 10 – 12 sati, u prostorijama Saveza, u ulici Hilandarska 1/V, u Beogradu. Ove konsultacije vrši stručni saradnik Saveza, gospođa Eleonora Marinković, pat.inž.

    III XXI tradicionalna Izložba pronalazaka i novih tehnologija i II Međunarodna Izložba «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2001» - Ova Izložba, kao i prethodnih 20. predstavlja veliku i značajnu pronalazačku manifestaciju u našem gradu i šire. Priprema, organizovanje i održavanje ove Izložbe je bila velika odgovornost za organizatora, Savez pronalazača Begrada odnosno Predsedništvo Saveza.

    Izložba, za pronalazače, je izazov i vrši verifikaciju i afirmaciju njihovih rešenja.U toku Izložbe, uz suorganizaciju Privredne komore Beograda, održan je okrugli sto, sa temom «Tehnološke inovacije u funkciji razvoja privrede».Po svojoj koncepciji, uhodanom postupku njenog organizovanja i održavanja, Izložba je kvalitetna, po svom obliku i obimu karakteristična i posebna. Dani pripreme i njenog trajanja su dani pronalazaštva u Beogradu. Detaljnije o ovoj izložbi se nalazi u materijalima u Savezu:

Izveštaj o Izložbi 2001.
Bilten nagrađenih na Izložbi 2001.
Katalog Izložbe 2001.
Brošura sa okruglog stola «Tehnološke inovacije u funkciji razvoja privrede»

    III-a Ostale izložbe i sajmovi – Na osnovu Plana rada i odluka Predsedništva, Savez je pripremio i organizovao učešće pronalazača Beograda, na:

22. Međunarodnom sajmu preduzetništva, ideja, biznisa i franšizinga «MALA PRIVREDA 2001», održanom na    Beogradskom sajmu, od 18.-22. septembra 2001. godine u Beogradu.
Izložbi «JU – INVENT 2001», jubilarnoj, retrospektivnoj izložbi pronalazaka, održanoj od 25.-28. septembra    2001. godine, u Subotici. (Detaljnije o ovim manifestacijama nalazi se u izveštajima u Savezu).
Savez je neposredno radio na prezentovanju naših pronalazača na stranim izložbama i sajmovima kao što su    EUREKA 2001, ARHIMED 2001 i dr. na kojima je osvojeno više vrednih nagrada.
Naši pronalazači na skupu pronalazača SPJ u 2001. su dobili priznanje «Pronalazač godine 2001»

    IV Realizacija inventivnih rešenja – Pokušaji realizacije pronalazaka, novih tehnologija i ostalih inovacija u 2001. godini, činjeni su kroz razgovore sa pronalazačima – autorima inventivnih rešenja o mogućnostima ponude njihovih ostvarenja.Bilo je zainteresovanih korisnika iz zemlje i inostranstva koji su se obraćali Savezu za primenljive pronalaske radi finansiranja za proizvodnju i plasman. Dolazili su predstavnici firme «Kobit» iz Nemačke, zatim iz Švajcarske i dr.
    Na zahtev predstavnika firme ICC - korporacije iz Nemačke, organizovan je skup pronalazača – autora pronalazaka i novih tehnologija sa predstavnicima ove firme. Skup je održan krajem avgusta 2001. godine u Privrednoj komori Beograda, a pozvano je i prisustvovalo je preko 20 elitnih pronalazača iz Beograda.
    Nažalost, i ovaj pokušaj kao i ostali činjeni u istom smislu, nisu doveli do konkretne saradnje, a samim tim ni do željene realizacije pronalazaka koji se nalaze u bazi podataka Saveza za primenu i plasman.
    Za skup naših građana – biznismena, koji žive u dijaspori, održanom u Privrednoj komori Srbije, takođe prošle godine, predata je naša Informacija o ponudi pronalazaka, novih tehnologija i proizvoda za primenu i plasman. Ni od ovog pokušaja do sada, nisu se oglasile povratne informacije i interesovanja.
     Tokom izveštajnog perioda održavane su i tradicionalne prezentacije pronalazaka u PK Beograda gde su učestvovali i naši pronalazači. Na tradicionalnoj dodeli nagrada PK Beograda za uspešno primenjene pronalaske i inovacije naši pronalazači su dobili vredne nagrade.

    V Rad na usvojenim Projektima – Kvalitetna novina u radu Saveza, to jest, njegovom unapređenju rada i razvoja, koju je Predsedništvo iniciralo i prihvatlo na sednici 09.03.2001. godine, je rad na osnovu Projektnih zadataka. Usvojena su tri veoma značajna Projekta za rad i razvoj Saveza pronalazača Beograda, i to:

Projekat «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2001» - koji se odnosi na pripremu i organizovanje tradicionalne, 21. po redu, Izložbe pronalazaka, novih tehnologija i proizvoda i druge međunarodne izložbe novih tehnologija u Begradu, sa ciljem prezentovanja novih dostignuća u inventivnom radu i pronalazaštvu u Beogradu i šire, Srbiji, Jugoslaviji i susednim zemljama.

Cilj i zadatak ovog Projekta je u celosti uspešno izvršen. Izveštaj u Savezu.

Projekat «INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM SAVEZA PRONALAZAČA BEOGRADA» - se odnosi na izradu informacionog sistema pronalazača, zasnovan na novim dostignućima savremenih tehnologija, koja pronalazačima omogućavaju bolji pristup informacijama kod nas i u svetu u oblasti inventivnog rada i pronalazaštva. Ovaj projekat obuhvata sve segmente inventivnog rada, od ideje do realizacije pronalazaka i ostalih oblika inovacija.
Projekat «PROFITABILNI INOVACIJSKI PROGRAMI» - sa zadatkom da se organizuje baza podataka profitablnih pronalazaka, novih tehnologija i proizvoda, radi stvaranja uslova da se prezentirju njihovi rezultati i razvije proizvodnja i plasman na tržištu.

Rad na ovom Projektu je u celosti završen po obimu i planu usvojenom za prvu godinu realizacije.Izveštaj se nalazi u Savezu. Potrebno je istaći da je na realizaciju ovih projekata učestvovao veći broj članova ovog Saveza u formi radnih timova.

VI Rad KOMISIJA Saveza – Unapređenju organizacije rada, povećanju kvaliteta i efikasnosti rada, u 2001. godini dale su komisije Saveza, formirane na prvoj sednici Predsedništva mandata 2001.-2005. sa usvojenim zadacima komisija.
 

ORGANIZACIONO – KADROVSKA PITANJA
Naslovna
Gore

Zadaci:

Da sačini pragram pada za tekuću godinu
Da predlaže unapređenje organizacije Saveza kroz odgovarajuće forme rada u skladu sa Statutom Saveza,    organizacionim i finansiskim mogućnostima.Podstiče razvoj Aktiva pronalazača u proizvodnim i    drugim organizacijama gde je to neophodno.
Da predlaže kadrovska rešenja koja su neophodna za potrebe Saveza,
Da predlaže Zaslužne za uspešan rad Saveza,
I druga pitanja od značaja iz ove oblasti.

1. KOMISIJA ZA IZLOŽBE I MANIFESTACIJE

Zadaci:

Da sačini program rada za tekuću god.
Da sačine kalendar izložbi i manifestacija u zemlji i inostranstvu gde nastupaju pronalazači
Da sačine pravilnik i kriterijume za izložbu «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD« i Pravilnik i kriterijume
   za slanje na druge izložbe i manifestacije u zemlji i inostranstvu,
Da vrše selekciju prispelih predloga za izložbu «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD«
Da predlaže pronalazače za slanje na druge izložbe i manifestacije u zemlji i inostranstvu
I druga pitanja od značaja iz ove oblasti.

2. KOMISIJA ZA NORMATIVNO-ZAKONODAVNU REGULATIVU

Zadaci:

Da sačini program rada za tekuću godinu
Da prati zakone iz oblasti intelektualne svojine i druge zakone koji se odnose na pronalazaštvo i
   usklađuje akte Saveza sa njima,
Da uređuje normativnu regulativu, da predlažu promene i usklađenja normativnih akata Saveza
   u skladu sa Zakonom i drugim aktima.
Da pomažu odnosno daju pravne savete pronalazačima u vezi problema rada sa patentima i pronalascima,
Da provere validnost ugovora koje Savez sklapa sa trećim licima,
I druga pitanja od interesa za ovu oblast.

3. KOMISIJA ZA INFORMISANJE

Zadaci:

Da sačini program rada za tekuću godinu,
Da prati rad Saveza u celini i da blagovremeno informišu sredstva javnog informisanja u vezi popularisanja rada    Saveza,
Da održavaju konferencije za štampu u vezi važnijih događanja u Savezu,
Da predlažu marketinške oblike i publikacije koje afirmišu rad Saveza,
Da održavaju rad sa javnošću u vezi izložbe «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD«,
I druga pitanja od interesa za ovu oblast.

4. RADNA GRUPA ZA PRIMENU I PLASMAN PRONALAZAKA

Zadaci:

Da prikuplja prijave odnosno informacije sistematizovane u pogodnoj formi potencijalnih pronalazaka
   spremnih za plasman na tržište,
Vrši obradu prijava i stvara bazu podataka,
Daje predloge za plasman izabranih pronalazaka u određenoj formi i obimu. Ukoliko se ukaže potreba priprema    projektni zadatak i projekat u celini u cilju plasiranja pronalazaka na tržištu,
Daje predlog optimalnog puta i forme za plasman izabranih pronalazaka. Vrši prezentacije izabranih pronalazaka
   i inovacija u PK Beograda i drugim institucijama odnosno korisnika pronalazaka za koje komisija oceni da je    potrebno i neophodno,
I druga pitanja od značaja iz svoje nadležnosti.

    Rad komisija i radne grupe u predloženom sastavu započeo je donošenjem odluke na Sednici Predsedništva i njihovim konstituisanjem. Rad komisija i radne grupe koordinira Predsednik i Sekretar Saveza a o planovima i izvršenju zadataka obaveštavaju Predsedništvo gde predlažu i donošenje važnijih odluka bitnih za rad Saveza.

    VII Saradnja sa institucijama i organizacijama – kao i ranijih godina i u 2001. godini, Savez pronalazača Beograda je ostvario kontinuiranu saradnju sa privrdnim sistemima – preduzećima, naučno-istraživačkim institutima, fakultetima, školama i ostalim zainteresovanim institucijama i pojedincima. Posebna saradnja u realizaciji programskih aktivnosti Saveza odvijala se sa Privrednom komorom Beograda, Skupštinom grada Begrada, Saveznim zavodom za intelektualnu svojinu, Naučnim odeljenjem Vojske Jugoslavije, savezima pronalazača Jugoslavije, Srbije, Subotice i dr. Posebno se ističe i dobra saradnja sa sredstvima javnog informisanja gde su pojedine značajne aktivnosti Saveza prezentovane.

    U 2001. godini su izvršena znatna ulaganja za opremanje i uređenje prostorija Saveza u Hilandarskoj ulici. Okrečene su prostorije, kupljene zavese, konferencijski sto, klub garnitura, kupljen hardver, jednom rečju stvorena je potrebna infrastruktura koja omogućava nesmetan rad i uspešno obavljanje programskih zadataka u Savezu pronalazača Beograda. Investicija za napred nabrojano ulaganje je preko 200.000,00 dinara.
    U izveštajnom periodu održane su 4 (četri) sednice Predsedništva.Prisustvo sednicama je obezbeđivao kvorum i donete odluke su punovažne. Predsedništvo Saveza je o svom radu i izvršenim akcijama redovno izveštavalo članove Skupštine Saveza, Skupštinu grada Beograda, Privrednu komoru Beograda, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije i Kolektivne članove Saveza.
    Članovi Predsedništva, sa jednim brojem stalnih saradnika Saveza, su svojim ispoljenim entuzijazmom i ličnim angažovanjem i odgovornošću doprineli, da se u ovakvim uslovima, planirani programi i zadaci izvrše na zavidnom nivou. Zato je organizacija Saveza pronalazača Beograda svoj stečeni ugled i poverenje pronalazača svojim delovanjem i radom u 2001. godini to i potvrdila.

Beograd, januar 2002.g.

                                                                                                          SAVEZ PRONALAZAČA BEOGRADA
                                                                                                                               PREDSEDNIŠTVO

                                                                                                                                Predsednik,
                                                                                                                   Mr. Đuro Borak, dipl.inž.maš. 
Naslovna
Gore
PROGRAM – PLAN RADA ZA 2002. GODINU

1.1  Omasovljenje organizacije većim brojem članova, pojedinačnim i kolektivnim učlanjenjem
       (pristupnice,članskeknjižice, Ugovori o kolektivnom članstvu i dr.).
1.2  Pružanje stručne pomoći pronalazačima za podnošenje.Prijave za zaštitu patentom, žigom,
       uzorkom i modelom.
1.3  Organizovanje prezentacija pronalazaka, novih tehnologija i inovcija u Privrednoj komori Beograda sa        Koordinacionim odborom za razvoj proizvoda, tehnologija i kadrova Komore grada.
1.4  U cilju afirmacije i realizacije svih oblika intelektualne svojine, nastaviti sa izdavanjem
       stručnih informacija preko Biltena, Kataloga, stručnih časopisa, radi povezivanja autora inovacija
       sa potencijalnim korisnicima za primenu.
1.5  Saradnju sa sredstvima javnog informisanja u cilju afirmacije rezultata inventivnog rada članova
       Saveza pronalazača Beograda.
1.6  Na osnovu kalendara sajmova i izložbi pronalazaštva, usvojenog na sednici Predsedništva,
       organizuje učešće članova Saveza pronalazača Beograda na izložbama, sajmovima i stručnim
       skupovima u zemlji i inostranstvu u skladu sa Statutom Saveza i Pravilnikom o izložbama i sajmovima.
2.    Organizoovanje stalne, 22. po redu Izložbe «PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2002» i 3. izložbe
       novih tehnologija sa međunarodnim učešćem realizacijom kroz projekat.
3.    Nastaviti sa predlaganjem izmena i dopuna zakonskih odredbi koje podstiču primenu domaćih
       intelektualnih ostvarenja preko Privredne komore Beograda, državnih organa, instituta, fakulteta,
       društvenih i privatnih preduzeća i samostalnih pronalazača.
4.    U cilju primene naučnih dostignuća razvijati saradnju proizvodnih organizacija sa naučno–istraživačkim        organizacijama, fakultetima institutima i drugim organizacijama.
5.    Razvojni programi: Sačiniti marketinški program u cilju povezivanja zainteresovanih subjekata
       za primenu i plasman korisnih pronalazaka, novih tehnologija i inovacija.
6.    Unapređenje organizacije rada. Savez će u toku godine aktivno raditi na unapređenju organizacije
       rada u cilju povećanja efikasnosti u radu, posebno u pogledu pospešivanja rada kroz komisije Saveza.
7.    Pripema i održavanje Skupštine Saveza pronalazača Beograd u 2002. godini.
8.    Organizovati stručni rad Saveza putem realizacije projekata iz oblasti značajnih za Savez kao što su
       baze podataka i informacioni sistemi.Naslovna
Gore
FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA SAVEZA PRONALAZAČA
BEOGRADA ZA 2002. GODINU


PRIHODI:


1. Iz budžeta Skupštine grada -   700.000.-
2. Od članarine: - -
                        - pravna lica 130.000.- -
                        - fizička lica 10.000.-    140.000.-
3. Od sponzora i pomoć: -    485.000.-

                                                                                            Prihodi SVEGA (din):

1.325.000.-


RASHODI:

1. LIČNI RASHODI:

1.1. Bruto zarada sa minulim radom 130.000.-
1.2. Doprinosi soc. Osiguranja  25.000.-
1.3. Naknada za rad saradnika 210.000.-
1.4. Ostala lična primanja (regres, topli obrok i dr.)  35.000.-

                                                                          Rashodi SVEGA (din):

400.000.-


2. FUNKCIONALNI RASHODI:

2.1 IZLOŽBA «BEOGRAD 2002»

1.  Zakup izložbenog prostora:        50.000
2.  Izrada štampanih materijala:            50.000
3.  Postavka izložbe:         50.000
4.  Stručni saradnici i ocenjivački odbor:     18.800
5.  Autori kataloga i njegova izrada:         12.200
6.  Usluge organa i organizacija:          10.000
7.  Izrada priznanja:                    20.000
8.  Transportni troškovi:     10.000
9.  Prijem stranih delegacija:            5.000
10.Ostali troškovi(PTT, kopiranje, pozivnice, obezbeđenje eksponata, plakate, postamenti, svečana      akademija, elektronska obrada,...): 

  74.000

                                                                                    2.1 UKUPNO RASHODI (din):

300.000


2.2 RASHODI REALIZACIJE PROJEKTA »INTEGRALNOG IFORMACIONOG SISTEMA PRONALAZAČA«

1.  Obezbeđenje hardvera i softvera           80.000
2.  Izrada i testiranje softvera         30.000
3.  Izrada sistema info rmisanja projekta        30.000
4.  Instalisanje i puštanje u rad opreme   30.000
5.  Povezivanje na elektronske mreže    20.000
6.  Edukacija za rad sa mrežama       10.000
7.  Izrada dokumenata informac.sist.      10.000
8.  Sistem zaštite podataka       10.000 

                                                               2.2 UKUPNO RASHODI (din):

220.000


2.3 RASHODI »PROFITABILNI INOVACIJSKI

1.Ažuriranje baze podataka:   35.000
2.Izrada stndarda za evidentiranje projekata    35.000
3.Selekcija profitabilnih projekata      25.000
4.Metodologija obrade podataka    10.000
5.Izrada dokumenata      15.000
6.Usluge prezentacija   20.000
7.Izrada tipskih projekata    30.000
8.Kvatifikacija troškova      10.000
9.Odnosi sa korisnicima   15.000
10.Elektronska obrada prijava    10.000

                                                                    2.3 UKUPNI RASHODI (din):

200.000


3. UČEŠĆE NA IZLOŽBAMA I SAJMOVIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 Sajam preduzetništva i inovacija Budva,
INOST – Banja Luka,
JU INVENT – Subotica
MALA PRIVREDA – Beograd,
TESLAFEST-Novi Sad      
                                                                                                                          UKUPNO (din):           30.000


Napomena:
Za učešće na izložbama: EUREKA – Brisel, MAKIVNOVA- Skoplje, izložba u Moskvi i Budimpešti i dr., finansijska sredstva, s obzirom na to da su troškovi vrlo visoki, posebno će se planirati i obezbeđivati na osnovu odluka Predsedništva.


4. MATERIJALNI TROŠKOVI 

- Kancelarijski materijal  15.758.-
- Materijal za održavanje    9.245.-
- Utrošak goriva  36.000.-
- Troškovi grejanja    4.274.-
- Troškovi električne energije    1.965.-
- Troškovi amortizacije  20.960.-
- Troškovi prevoza    7.542.-
- PTT troškovi  10.460.-
- Troškovi održavanja osnovnih sredstava    3.931.-
- Troškovi zakupa poslovnog prostora        8.218.-
- Usluge fotokopiranja    2.781.-
- Troškovi za službena putovanja  18.647.-
- Prevoz u javnom saobraćaju    3.960.-
- Troškovi reprezentacije  13.117.-
- Troškovi platnog prometa    4.690.-
- Porezi i doprinosi solidarnosti  13.452.-

                                                                                  Ukupno (din):

175.000.-


5. UKUPNO TROŠKOVI:

1.LIČNI RASHODI        400.000
2. FUNKCIONALNI RASHODI  720.000
3. IZLOŽBE I SAJMOVI    30.000
4. MATERIJALNI TROŠKOVI  175.000

                                                                                                 Ukupno (din):

1.325.000
REKAPITULACIJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA ZA 2001. GODINU
Naslovna
Gore
(sastavio Mihail Kirsanov s.r)


1. Ostvareni prihodi: 886.200,00
2. Ostvareni rashodi troškovi: 871.912,50
3. Neutrošena sredstva: 14.287,50

Pregled ostvarenih prihoda 0d 01.01. do 31.12.2001. god.


1. Uplate Skupštine Grada Beograda - - -
Projekat: - - -
1.1 "PRONALAZAŠTVO BEOGRAD 2001" - - 294.000,00
1.2 "INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM" - 203.000,00 -
1.3 PROFITABILNI INOVACISKI PROGRAM - 203.000,00 406.000,00
-- - Svega: 700.000,00
--
2. Ministarstvo za Nauku Vlade RS - - 50.000,00
-
3. Članarine: - - -
3.1 Industrija boja DUGA (1999-2001)Beograd - 30.000,00 --
3.2 Galenika - Zemun -- 30.000,00 -
3.3 Elektrodistribucija - Beograd - 5.000,00 -
3.4 Arhitektonski fakultet - Beograd - 3.000,00 -
3.5 "Tarolit" - Ostružnica - 3.000,00 -
3.6 Tehnološko metalurški fakultet - Beograd - 3.000,00 -
3.7 IMR-Beograd - 2.000,00 -
3.8 VŠA Mašinsko Tehnička III - Zemun - 5.000,00 -
- - 81.000,00 -
- - - -
3.9 Članarine fizičkih lica - 3.650,00 84.650,00
-
4. Uplate sponzora i donatora - - -
4.1 Privredna komora Beograda - Beograd - 25.000,00 -
4.2 HIP "Petrohemija Pančevo" - Pančevo - 3.000,00 -
4.3 Stankom korporacija - Beograd - 2.000,00 30.000,00
-
5. Uplate Sajam male privrede - - -
5.1 Toplica drvo - Beograd - 5.000,00 -
5.2 Labaratorija "VINČA" - Beograd - 2.000,00 -
5.3 Uplate fizičkih lica - Beograd - 10.000,00 17.000,00
-
6. Kotizacija za izložbu - - 4.550,00
-
Ukupno prihodi: - - 886.200,00


Ostvareni troškovi od 01.01. do 31.12.2001 god.

1. Troškovi materijala za izložbu - 3.926,54
2. Troškovi kancelariskog materijala - 23.944,83
3. Troškovi sitnog inventara - 1.185,00
4. Troškovi ostalog inventara - 6.380,07
5. Troškovi goriva - 29.830,00
6. Troškovi grejanja - 19.803,32
7. Troškovi vode - 4.001,02
8. Troškovi amortizacije - 29.173,38
9. Troškovi neto zarada 49.984,58 -
10. Troškovi poreza na zaradu 10.048,87 -
11. Doprinosi socij. Osiguranja na zaradu 13.654,12 73.687,57
12. Regres za godišnji odmor - 4.350,00
13. Rashodi za nabavljena osnovna sredstva: - -
                                                                  - komplet kompjuter 76.152,90 -
                                                                  - nameštaj 18.500,00 -
                                                                  - itisoni 9.670,51 -
                                                                  - zavese 6.902,00 111.225,41
14. Troškovi prevoza - 5.725,00
15. Troškovi PTT usluga - -
                                                                  - telefon 23.442,60 -
                                                                  - poštarina 9.996,40 33.439,00
16. Zakup poslovnog prostora - 4.692,15
17. Zakup sajamskog prostora - 28.248,00
18. Postavka Izložbe "Naj Sistem" - 19.130,00
19. Izrada kataloga izložbe - 40.000,00
20. Nabavka knjiga i časopisa - 18.060,00
21. Troškovi fotokopiranja - 11.551,10
22. Putni troškovi (Novi Sad, Subotica) - 6.050,00
23. Naknada za prevoz u Javnom saobraćaju - 7.151,00
24. Naknada za autorske honorare (bruto) - 179.306,27
25. Naknada za topli obrok - 5.432,00
26. Usluge saradnicima - Ugovor o delu (bruto) - 88.103,14
27. Neproizvodne usluge (krečenje prostorija) - 5.550,00
28. Troškovi reprezentacije - 14.110,34
29. Troškovi reprezentacije - Izložba - 14.025,50
30. Troškovi platnog prometa - 2.712,99
31. Porez na fond zarada - 3.401,69
32. Naknada za korišćenje kom. objekata - 2.593,30
33. Naknada za građevinsko zemljište - 370,87
34. Doprinosi soc. osig. na teret poslodavca - 13.654,12
35. Doprinosi soc. osig. - Ugovor o delu -- 1.719,77
36. Porez na finansiske transakcije - 1.670,85
37. Doprinos za solidarnu stamb. izgradnju - 310,74
38. Razne takse - 95,00
39. Unapred plaćeni troškovi Saveza za 2002 god. - 57.302,53
          -                                                                                   - Ukupno: 871.912,50
Beograd, februar 2002.g

SAVEZ PRONALAZAČA BEOGRADA
Mr.Đuro Borak,dipl.inž.maš.    
       

Naslovna
Gore

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.