UGOVOR O SPONZORSTVU

Zaključen izmedju:

1. Saveza Pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda, Beograd, i
2. Sponzora

    Član 1.
Ovim ugovorom se regulišu prava i obaveze ugovorenih strana.


    Član 2.
Sponzor se obavezuje da ce na ime sponzorstva XXIV tradicionalne
i IV izložbe sa međunarodnim učešćem pod nazivom »PRONALAZAŠTVO –BEOGRAD 2004« koja se održava u Beogradu (datum će biti naknadno određen), uplati Korisniku iznos od ____, dinara do (datum će biti naknadno određen, na tekući račun:
(205-1185-25), Komercijalna banka - Beograd

    Član 3.
Korisnik se obavezuje:
Da će navedeni iznos u celosti utrošiti za organizaciju i realizaciju
izložbe »PRONALAZAŠTVO – BEOGRAD 2004.«
Da će sponzoru omogućiti punu reklamu, i propagandu u toku pripreme
i trajanja izožbe u svom propagandnom materijalu.
Da će u katalogu izložbe objaviti sponzorstvo sa reklamnim tekstom.
Da će sponzora reklamirati preko "Display", tehnike za vreme trajanja
i
zložbe.
Da će Sponzora pominjati u svim javnim nastupima pred sredstvima
informisanja

    Član 4.
U slučaju da Sponzor ne ispuni svoje obaveze iz člana 2. ovog Ugovora, Korisnik nije dužan da izvrši svoje obaveze predviđene članom 3. ovog Ugovora.

    Član 5.
U slučaju da Korisnik ne ispuni svoje obaveze iz člana 3. ovog Ugovora,
iznos iz člana 2., uplaćen na žiro racun korisnika, imaće tretman nenaplaćene
dospele obaveze prema Sponzoru koja se vraća sponzoru zajedno sa
zateznom kamatom.

    Član 6.
Sve eventualne sporove ugovorene strane rešavaće sporazumno, a ukoliko to
nije moguće, nadležan je sud u Beogradu.

    Član 7.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

    Član 8.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po jedan za svaku ugovorenu stranu.Ovim ugovorom se regulišu prava i obaveze ugovorenih strana.
Takođe, ugovor možete preuzeti u Word formatu:

UGOVOR O SPONZORSTVU, UGOVORSponz.zip, 4.0KB),

sa naše lokacije, popuniti ga i poslati na našu poštansku adresu.  

Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

      O Savezu
          Delatnost Saveza
          Pravna akta Saveza
          Organizacija i članovi
          Institucije koje pomažu Savezu
          Informacioni sistem Saveza
      Program rada
      Izvod iz zakona o patentima
      Izložbe i nagrade
          27XXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba
          XXIII izložba
          XXII izložba
          XXI izložba
          Ranije izložbe
          Sponzorstvo izložbi
      Informacije sa izložbe
          aXXVII izložba
          XXVI izložba
          XXV izložba
          XXIV izložba

      Baza pronalazaka
      Usluge Saveza