UGOVOR O PARTICIPACIJI ZA PREZENTACIJU NA WEB-SAJT

Zaključuje se izmedju:

1.Saveza Pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograd - Beograd, i
2. Participanta

Član 1.
Participant se obavezuje da će na ime prezentacije svog pronalaska ili gotovog proizvoda na Web-sajtu Saveza platiti ______ din. na tekući račun
(205-1185-25), Komercijalna banka - Beograd
za trajanje jedne godine.

Član 2.
Korisnik se obavezuje da će navedeni iznos u celosti utrošiti za organizaciju i realizaciju Web-sajta Saveza.
Da će participantu omogućiti punu reklamu i propagandu shodno popunjenim podacima u upitniku koji je sastavni deo ovog Ugovora.
Da će na Web-sajtu Saveza uočljivo i atraktivno istaći značaj ponudjenog propagadnog i reklamnog materijala koji se odnosi na inovaciju, pronalazak ili gotov proizvod.
Da će participanta reklamirati preko emitovanog Web-sajtu Saveza za sve vreme njegovog prezentovanja u trajanju od jedne godine.
Da će Participanta prezentovati na važnijim manifestacijama koje Savez organizuje.
U slučaju da se autor u Upitniku odluči da sve komunikacije korisnika i autora idu preko Saveza, Savez će uredno informisati autora o svim prispelim zahtevima.
Da će čuvati poslovnu tajnu i neće iznositi bilo kakve podatke bez saglasnosi autora odnosno participanta.

Član 3.
U slučaju da Sponzor ne ispuni svoje obaveze iz Člana 1. ovog Ugovora, Korisnik nije dužan da izvrši svoje obaveze predvidjene članom 2. ovog Ugovora.

Član 4.
U slučaju da Korisnik ne ispuni svoje obaveze iz Člana 2. ovog Ugovora, iznos iz Člana 1., uplaćen na žiro račun korisnika, imaće tretman nenaplaćene dospele obaveze prema Sponzoru koja se vraća participantu zajedno sa zateznom kamatom.

Član 5.
Sve eventualne sporove ugovorene strane rešavaće sporazumno a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u Beogradu.

Član 6.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 7.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, po jedan za svaku ugovorenu stranu.
Ovim ugovorom se regulišu prava i obaveze ugovorenih strana.
O Savezu
Naslovna

Copyright 2003, Webmaster: Web dizajn TeshaDesign
All Rights Reserved.

  Opšti uslovi za prezentaciju pronalazaka na Web-bazi
Saveza pronalazača
 
   
 
 

      Oblast pronalazaka u bazi
          Mašinstvo
          Hemija i metalurgija
          Farmacija i medicina
          Tekstil i koža
          Priznanje teh. unapređenja
          Elektrotehnika i elektronika
          Građevina
          Poljoprivreda
          Ekologija
          Ostalo